طراحی نشیمن و پذیرایی

طراحی نشیمن و پذیرایی 02

طراحی نشیمن و پذیرایی با رنگ های تیره

طراحی هتل

طراحی داخلی اتاق هتل

طراحی اتاق هتل

طراحی سرویس بهداشتی

طراحی حمام

طراحی سرویس بهداشتی با استفاده از رنگ های شاد

اتاق کار

طراحی اتاق کار

طراحی اتاق کار تولیدکننده سینمایی

طراحی آَپزخانه

طراحی آشپزخانه

طراحی آشپزخانه با استفاده رنگ های متنوع

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب با رنگ های متناقض و گرم

طراحی نشیمن و پذیرایی

طراحی نشیمن و پذیرایی به سه نرم افزار و رنگ های روشن و تیره

طراحی لنداسکیپ اختتامیه جشنواره تولیدات رادیویی و سیمای استان ها در ائل گلی تبریز در خرداد 1393

طراحی لنداسکیپ اختتامیه جشنواره ملی صداوسیما

طراحی لنداسکیپ اختتامیه جشنواره تولیدات رادیویی و سیمای استان ها در ائل گلی تبریز در خرداد 1393